Mezőföldi Református Egyházmegye

Az üdvösség Isten jelenléte, megtartása és megváltása Jézus Krisztusban - Utolsó útjára kísérték Huszár Pált

2024-05-09 10:36:03 / Imre Enikő

Május 3-án, Várpalotán a református temetőben búcsúztunk Dr. Huszár Páltól, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnokától, a Magyarországi Református Egyház volt zsinati presbiteri elnökétől. A gyászszertartáson Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke úgy fogalmazott: „Az üdvösség sisakja óv és ékesít, amit Dr. Huszár Pál élete bizonyított".

A teljes beszámoló a tovább mögött olvasható.

 

Dr. Huszár Pált, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnokát, a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnökét, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnokát, a Várpalotai Református Egyházközség presbiterét, gimnáziumi és egyetemi tanárt életének 83. évében hívta haza az Úr.

Temetésére a várpalotai Felsővárosi temetőbe érkeztek a gyászoló család tagjai valamint egyházunk vezetői, lelkipásztorok, volt tanítványok, tisztelői, barátai.

Steinbach József püspök, a zsinat elnöke Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből hirdette a vigasztalás és az örökélet evangéliumát: „Vegyétek fel az üdvösség sisakját is" (Ef 6,17).
Isten népe zarándok ebben a világban, biztos isteni üdvösséges cél felé halad, de veszélyes az út. A veszedelmek ellen Krisztus gyermekei csak a lélek fegyverével harcolhatnak, ezért az apostol arra buzdít bennünket, hogy erősödjünk meg az Úr hatalmas erejében, öltsük fel az Isten fegyverzetét.
„Dr. Huszár Pál testvérünk az üdvösségnek a boldog bizonyosságában, gazdagságában élt és szolgált" - mondta a püspök a lélek fegyverzetei közül az üdvösség sisakjára fókuszálva. Az üdvösség Isten mindenre elégséges, életet adó és kiteljesítő jelenléte. Az Ő jelenlétéből fakad minden jótétemény és áldás, amiben Isten testünket, lelkünket, egész életünket már itt, a földön és az örökkévalóságban részesíti. Isten üdvösséges jelenléte kipótolja hiányosságainkat, miközben egyre teljesebbé formálja életünket.

Az üdvösségben megtapasztaljuk, hogy az Úr Krisztusban való áldó jelenlétével átölel, és ettől a védő, óvó jelenléttől senki és semmi el nem választhat bennünket.
Az üdvösségben átéljük Isten megtartó és erős kegyelmét, Jézus Krisztust, aki egyedül hordoz bennünket ebben a világban, és megőriz bennünket az odaátra.
Az üdvösség megváltás, az Úr könyörülő, szabadító irgalma Jézus Krisztusban. Az ember életében eljön az a pillanat, amikor átérzi törékenységét, tehetetlenségét, amin emberi szeretettel, erővel nem lehet segíteni. Akkor megtapasztaljuk Isten szabadító irgalmát, a megváltás krisztusi csodáját: Ő megkönyörül, megszabadít.
Rajtunk az üdvösség sisakja. A sisak, óvja és védi viselőjét, valamint ékesíti is őt. Az üdvösség sisakját Isten készítette el számunkra Jézus Krisztusban, halála és feltámadása által. Mi pedig az Ő ajándékaként hit által felvehetjük azt. Evangéliumi örömhír, hogy viselhetjük az üdvösség sisakját életünkben, amely véd az örökélet bizonyosságával, és Isten mennyei szépségével, megszentelő szeretetével ékesít bennünket. „Dr. Huszár Pál testvérünk számára Isten elkészítette az üdvösség sisakját, és ráadta. Ez a sisak védte és ékesítette őt, ami megmutatkozott életében, szolgálatában" - mondta a püspök felidézve élete fontos állomásait.

Kiemelte, hogy védte és felékesített őt az üdvösség sisakja szeretteivel, jókedvével, életvidámságával, amivel nem engedte a gondokba belekeseredni, és másokat is örömre hangolt. Most pedig meghívta őt az Isten - Jézus példázatának képével élve - ama nagy vacsorára, ahol már minden készen van az üdvösség teljességében.
„Áldott legyen az Isten, hogy ránk adta az üdvösség sisakját, ez a mi vigasztalásunk. Ezért nem végbúcsút veszünk, hanem egy időre elköszönünk. Isten velünk, viszontlátásra" - zárta igehirdetését Steinbach József.

A gyászszertartásban imádságos szolgálattal vett részt Szabó J. Róbert, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese, Máté László, az egyházkerület főjegyzője, valamint az elhunyt lelki jóbarátja, Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója.

A Magyarországi Református Egyház és a Dunántúli Református Egyházkerület nevében búcsúzott Dr. Nemes Pál kerületi főgondnok, a zsinat presbiteri alelnöke. Életútját ismertetve emlékezett meg Dr. Huszár Pál kerületi főgondnokról és zsinati presbiteri elnökről:
Édesapja korai elvesztése után édesanyja nevelte nagy szeretetben öt testvérével együtt. Gyermekkora meghatározó személye volt lelkipásztora, Dr. Fejes Sándor, aki nagyban hozzájárult magyarrá és értelmiségivé válásához. A budapesti Eötvös Lóránd Egyetemen szerzett tanári diplomát, majd 28 évig tanított történelmet, angolt, németet és orosz nyelvet, latint és művészettörténetet Várpalotán, a Thury György gimnáziumban. 1992-ben részt vett a veszprémi egyetem német nyelv- és irodalmi tanszékének szervezésében és tanított itt 12 éven keresztül. Egyetemes egyháztörténetet tanított a Pápai Református Teológiai Akadémián. 1966-ban kötött házasságot feleségével, Julika asszonnyal, házasságukat az Úr két gyermekkel áldotta meg, és megajándékozta egy unokával is. Dr. Huszár Pál 2009 és 2021 között a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztségét töltötte be, és ugyanezen időszak alatt a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökeként is szolgált.
Az egyetemes papság elvét követte. Hirdette, hogy a presbitereknek, minden egyháztagnak meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy szóval, tettel, példamutató életükkel hirdessék Krisztus Evangéliumát.
Fáradhatatlan szolgálata alatt a Kárpát-medencei magyar református egyház valódi utazó nagykövete lett. Számos helyen tett látogatást az elszakított, de hitben el nem szakítható magyaroknál. Különösen szívén viselte a kárpátaljai reformátusok ügyét. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték.
„A Magyar Református Egyház közössége nevében hálát adunk az Úr Istennek Dr. Huszár Pál főgondnokért, példamutató életéért, kedves és mindig vidám természetéért, amivel vigasztalni, bátorítani tudott minket. Hálát adunk hűséges szolgálatáért" - zárta megemlékezését Dr. Nemes Pál.

Campanari-Talabér Márta polgármester Várpalota nevében búcsúzott a város díszpolgárától. Méltatta odaadását, amit szeretett városáért, hivatásáért, gyülekezetéért, egyházáért viselt.

A tanár Dr. Huszár Pálra emlékezett Dr. Dörnyei Lászlóné, az egykori tanítványok nevében. Felidézte mondását, miszerint a tehetséget Istentől kapjuk, de azzal élni nekünk kell: „Te éltél vele, küldetésedet ritka gazdag és sokoldalú életművel háláltad meg".

A sírnál a Feltámadás igéit Lukátsné Orovicz Piroska várpalotai lelkész hirdette.

Áldjuk az Urat Dr. Huszár Pál életéért, szolgálatáért.